मराठी भाषेमध्ये सध्या एकूण किती वर्ण आहेत

वर्णाचे प्रकार :

१) स्वर :ओठांचा एकमेकांशी किंवा जिभेच्या कोणत्याही भागाचा मुखातील कोणत्याही अवयवाशी स्पर्श न होता मुखावाटे जे ध्वनी बाहेर पडतात , त्यांना ‘स्वर‘ असे म्हणतात.

२) स्वरादी :अनुस्वार व विसर्ग यांचा उच्चार करताना या वर्णांच्या अगोदर स्वर येतो , म्हणून त्यांना ‘स्वरादी‘ म्हणतात.

३) व्यंजन :ज्या वर्णांचा उच्चार स्वरांच्या साहाय्यावाचून पूर्ण होत नाही त्यांना ‘व्यंजने‘ म्हणतात.

मराठी भाषेमध्ये सध्या एकूण किती वर्ण आहेत

>> मराठी भाषेमध्ये सध्या 52 वर्ण आहेत

स्वरःअ आ इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए ॲ ऐ ओ ऑ औ

स्वरादीः अं अ:

व्यंजनः

क् ख् ग् घ् ङ्

•च् छ् ज् झ. ञ्

•ट् ठ् ड् ढ् ण्

•त् थ् द् ध् न्

•प् फ् ब् भ् म्

•य र् ल् व् श ष् स् ह् ळ्

•संयुक्त व्यंजने

•क्ष् ज्ञ्

See also Viram Chinh In Marathi | विरामचिन्ह मराठी संपूर्ण माहिती

Leave a Comment