मराठी व्याकरण प्रश्न उत्तरे TOP Marathi Vyakran Prashn Uttre // Talathi Police MIDC ZP Exam Oriented MCQ

मराठी व्याकरण प्रश्न उत्तरे // TOP Marathi Vyakran Prashn Uttre // Talathi Police MIDC ZP Exam Oriented MCQ

मराठी व्याकरण प्रश्न उत्तरे // TOP Marathi Vyakran Prashn Uttre // Talathi Police MIDC ZP Exam Oriented MCQ१) खालीलपैकी मृदु वर्ण कोणते?


१) क्

२) ग्

३) च्

४) ट्


>>२) ग्


२) खालीलपैकी अर्धस्वर कोणते?


१) श्, ष्

२) स्, ग्

३) य्, र्

४) ट्, ठ्


>>३) य्, र्


३) व्यंजनामध्ये मुख्यमहाप्राण कोणता?


१) ळ्

२) ह्

३) क्

४) च्


>>२) ह्


४) कंठ तालव्य वर्ण कोणते ते ओळखा?


१) य्, र्

२) च्, ह्

३) ए, ऐ

४) त्, थ्


>>३) ए, ऐ


५) कठोर वर्ण ओळखा?


१) ग्, घ्

२) ड्, ढ्

३) त्, थ्

४) ब्, भ्


>>३) त्, थ्


६) प्रद्युन्म या शब्दात व्यंजन किती?


१) आठ

२) नऊ

३) सात

४) सहा


>>४) सहा


७) खालीलपैकी कोणते व्यंजन कंठ्य नाही?


१) घ्

२) ह्

३) ख्

४) म


>>४) म


८) ‘गौर्यानंद’ या शब्दाचा संधी विग्रह करा?


१) गौरी+आनंद

२) गौर+आनंद

३) गोरा+आनंद

४) गोर्य+आनंद


>>४) गोर्य+आनंद


९) ‘ईश्वर + इच्छा ‘ या शब्दाचा संधी करा?


१) ईश्वरइच्छा

२) ईश्वरेच्छा

३) ईश्वरिच्छा

४) ईश्वरीच्छा


>>२) ईश्वरेच्छा


१०) ‘ मंत्रालय’ या शब्दाचा प्रचलित विग्रह सांगा?


१) मंत्र+आलय

२) मंत्रा+लय

३) मंत्री+आलय

४) मंत्रा+आलय


>>४) मंत्रा+आलय


११) जगत + ईश्वर या विग्रहाची संधी करा?


१) जगतेश्वर

२) जगतईश्वर

३) जगदीश्वर

४) जगदेश्वर


>>४) जगदेश्वर


१२) ‘वाङनिश्चय’ या शब्दाची योग्य फोड करा?


१) वाक् + निःश्चय

२) वाग + निश्चय

३) वाङ + निश्चय

४) वाक् + निश्चय


>>४) वाक् + निश्चय


१३) मराठीमध्ये कोणत्या पद्धतीने लिहिल्या जाते?


१) डावीकडून उजवीकडे

२) उजवीकडून डावीकडे

३) डावीकडे डावीकडे

See also मराठी वर्णमाला शासन निर्णय pdf | मराठी व्याकरण नवीन GR 2022 - Marathi Vyakran GR 2022 | व्याकरण नियम GR 2022

४) यापैकी नाही


>>१) डावीकडून उजवीकडे


१४) गवीश्वरचा योग्य विग्रह ओळखा?


१) गवी + ईश्वर

२) गव् + ईश्वर

३) गो + ईश्वर

४) गवी + श्वर


>>३) गो + ईश्वर


१५) महोत्सव या संधीची फोड करा?


१) महा + उत्सव

२) मही +उत्सव

३) महो + त्सव

४) मह + उत्सव


>>१) महा + उत्सव


१६) मातृ + छाया या विग्रहाची संधी करा?


१) मातृछाया

२) मात्रोछाया

३) मातृच्छाया

४) मातृउच्छाया


>>३) मातृच्छाया


१७) संधी करा षट् + मास


१) षटमास

२) षन्मास

३) षण्मास

४) षंमास


>>३) षण्मास


१८) निष्पाप या शब्दचा शब्द संधीनुसार तयार झालेला दुसरा शब्द ?


१) सच्छील

२) सच्चरित्र

३)दुष्काळ

४) सदाचार


>>३)दुष्काळ


१९) ‘अ’ किवा ‘आ’ पुढे ‘ए’ किंवा ‘ऐ’ आल्यास दोहोबद्दल ऐ होतो या नियमात न बसणारा शब्द लिहा ?


१) एकैक

२) सदैव

३) गंगैध

४) मतैक्य


>>३) गंगैध


२०) मानु + अंतर या विग्रहाचा संधीयुक्त शब्द कोणता?


१) मानवंतर

२) मनुअंतर

३) मवंतर

४) मन्वंतर


>>१) मानवंतर

Buy Best Book Marathi vukaran — Click Here

Leave a Comment