मराठी व्याकरण Marathi Vyakran-20 सराव प्रश्न

 • मराठी व्याकरण Marathi Vyakran-20 सराव प्रश्न

 • १) मराठी भाषेची वर्णसंख्या किती आहे?
 • १) ३५
 • २) २०
 • ३) ४८
 • ४) ५०
>>03

 • २) अ, आ पासून ओ, औ पर्यंतच्या वर्णांना काय म्हणतात?
 • १) वर्ण
 • २) ध्वनी
 • ३) स्वर
 • ४) व्यंजन
>03

 • ३) चरित्र व जन्म या शब्दातील पहिली व्यंजने कोणत्या प्रकारात मोडतात.
 • १) ओष्ठय
 • २) तालव्य
 • ३) कंठय
 • ४) मूर्धण्य
>02

 • ४) ‘ज्ञ्’ हे संयुक्त व्यंजन कोणत्या वर्णापासुन तयार होते?
 • १) द् + य् + न्
 • २) द् + न् + य्
 • ३) द् + न + य
 • ४) अ + द् + य्
>>03

 • ५) ऐ, ओ, औ हे वर्ण कोणत्या प्रकारात मोडतात.
 • १) ह्रस्व स्वर
 • २) संयुक्त व्यंजन
 • ३) संयुक्त स्वर
 • ४) स्वर
>>03

 • ६) विचार व्यक्त करण्याचे साधन कोनेते आहे?
 • १) अक्षर
 • २) स्वर
 • ३) भाषा
 • ४) व्यंजन
>03

 • ७) खालीलपैकी मृदु वर्ण कोणता?
 • १) ठ्
 • २) क्
 • ३) च्
 • ४) ग्
>04

 • ८) वर्णमालेतील स्वतंत्र वर्ण कोणता?
 • १) ह्
 • २) अ
 • ३) ळ्
 • ४) ज्ञ्
>03

 • ९) भाषेचे प्रकार किती?
 • १) एक
 • २) दोन
 • ३) तीन
 • ४) चार
 • >>02

 • १०) ‘राम’ या शब्दात व्यंजन किती आहेत ?
 • १) दोन
 • २) सहा
 • ३) सात
 • ४) आठ
 • >>>02

 • ११) ज्या स्वरांचा उच्चार करायला जास्त वेळ लागतो त्यास काय म्हणतात ?
 • १) ह्रस्व स्वर
 • २) दीर्घ स्वर
 • ३) व्यंजन
 • ४) शब्द
 • >>>02

 • १२) ‘औ’ हा संयुक्त स्वर कोणत्या स्वरापासून बनलेला आहे.
 • १) अ + उ
 • २) आ + ऊ
 • ३) आ + ई
 • ४) आ + इ
>02

 • १४) जोडाक्षर लिहिण्याच्या एकूण पद्धती किती?
 • १) दोन
 • २) तीन
 • ३) चार
 • ४) पाच
>>01

 • १५) उच्चाराच्या दृष्टीने ‘ब्’, ‘भ्’ हे वर्ण कोणत्या प्रकारात मोडतात?
 • १) ओष्ठय
 • २) कंठय
 • ३) तालव्य
 • ४) मूर्धन्य
  >>01
See also 1000 प्रश्न - MOST EXPECTED वन लायनर ZP BHARTI NAGAR PARISHAD BHARTI EXAM Prashn Uttre

Leave a Comment