महत्वाची कलमे – Important Articles

महत्वाची कलमे – Important Articles

1. घटना कलम क्रमांक 14
>> कायद्यापुढे समानता

2. घटना कलम क्रमांक 15
>> भेदभाव नसावा

3. घटना कलम क्रमांक 16
>> समान संधी

4. घटना कलम क्रमांक 17
>> अस्पृश्यता निर्मूलन

5. घटना कलम क्रमांक 18
>> पदव्यांची समाप्ती

6. घटना कलम क्रमांक 19 ते 22
>> मूलभूत हक्क

7. घटना कलम क्रमांक 21 अ
>> प्राथमिक शिक्षण

8. घटना कलम क्रमांक 24
>> बाल-कामगार निर्मूलन

9. घटना कलम क्रमांक 25
>> धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार

10. घटना कलम क्रमांक 26
>> धार्मिक संस्था स्थापन करणे व चालवणे

11. घटना कलम क्रमांक 28
>> धार्मिक शिक्षण देण्यावर बंधी

12. घटना कलम क्रमांक 29
>> स्वतःभाषा व लिपी, संस्कृती जतन करणे

13. घटना कलम क्रमांक 30
>> अल्पसंख्यांक समाजाला शिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार

14. घटना कलम क्रमांक 40
>> ग्राम पंचायतीची स्थापना

15. घटना कलम क्रमांक 44
>> समान नागरिक कायदा

16. घटना कलम क्रमांक 45
>> 6 ते 14 वयोगटातील मुळा मुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण

17. घटना कलम क्रमांक 46
>>शैक्षणिक सवलत

18. घटना कलम क्रमांक 352
>> राष्ट्रीय आणीबाणी

19. घटना कलम क्रमांक 356
>> राज्य आणीबाणी

20. घटना कलम क्रमांक 360
>> आर्थिक आणीबाणी

21. घटना कलम क्रमांक 368
>> घटना दुरूस्ती

22. घटना कलम क्रमांक 280
>> वित्त आयोग

23. घटना कलम क्रमांक 79
>> भारतीय संसद

24. घटना कलम क्रमांक 80
>> राज्यसभा

25. घटना कलम क्रमांक 81
>> लोकसभा

26. घटना कलम क्रमांक 110
>> धनविधेयक

27. घटना कलम क्रमांक 315
>> लोकसेवा आयोग

28. घटना कलम क्रमांक 324
>> निर्वाचन आयोग

See also ITI Electrician theory book in hindi download pdf

29. घटना कलम क्रमांक 124
>> सर्वोच्च न्यायालय

30. घटना कलम क्रमांक 214
>> उच्च न्यायालय

Leave a Comment