विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1000 – virudharthi shabd in marathi

नमस्कार , येथे आपणास विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1000 – virudharthi shabd in marathi

Photo 1671345720700

उदार × कंजूस, अनुदार

उच्च × नीच

अंध × डोळस

अर्वाचीन × प्राचीन

उष्ण × थंड,गार, शीतल

एक × अनेक

ओली × कोरडी,सुकी

उन्नती × अवनती,अधोगती

आधुनिक × सनातनी

अकलवन्त × अकलशून्य,अकलमंद

अमृत,सुधा × विष,जहर,गरळ

आय × व्यय

इमानी × बेइमानी

आरोहण × अवरोहण

अभिमान × दुराभिमान

घट्ट × सैल,भोंगळ

कोवळा × जून,कडक,निबर

गती × अधोगती,परागती

जनता × नेणता

जेता × जित

जाड्या × रोड्या

चवदार × सपक

चेतन × जड

जणता × अजाण,अडाणी

आमंत्रित × आंगतुक

अग्रज X अनुज

अक्कल X बेअक्कल

अतिवृष्टी X अनावृष्टी , अवर्षण

अती X अल्प

अर्थ X अनर्थ

अचूक X चुकीचे

अजर X जराग्रस्त

अजाण X सुजाण

अडाणी X शहाणा

अडचण X सोय

अटक X सुटका

अधिक X उणे

अधोगती X प्रगती , उन्नती

अर्धवट X पूर्ण

अध्ययन X अध्यापन

अनाथ X सनाथ

अनुकुल X प्रतिकुल

अपराधी X निरपराधी

अपेक्षित X अनपेक्षित

अपेक्षाभंग X अपेक्षापूर्ती

अब्रू X बेअब्रू

अभिमान X दुरभिमान

अमाप X अल्पसे

अमृत X विष

अमर X मृत्य

श्रीमंत X गरीब

अमूल्य X कवडीमोल

अल्प X बहु

अरुंद X रुंद

अल्लड X पोक्त

अलीकडे X पलीकडे

अवघड X सवघड , सुलभ , सोपे

अवजड X हलके

अवसर X अनवसर

अवखळ X गंभीर

अस्सल X नक्कल

असह्य X सुसह्य

असली X नकली

अस्त X प्रारंभ

अशक्य X शक्य

अशक्त X सशक्त

अज्ञान X सज्ञान

अंत X प्रारंभ

अंथरूण X पांघरूण

अंधार , काळोख X उजेड , प्रकाश

अंधकार X प्रकाश

अंधुक X स्पष्ट

अहंकार X निरहंकार , नम्र

आकुंचित X विस्तारित

आखूड , जवळ X लांब , लांबलचक

आकलनीय X अनाकलनीय

आकर्षण X अनाकर्षण

आकाश X पाताळ

आगेकूच X माघार

आघाडी X पिछाडी

आठवण X विसर , विस्मृती , विस्मरण

आठवणे (स्मृती) X विसरणे

आडवे X उभे

आत X बाहेर

आतुरता X उदासीनता

आदर X अनादर

आदि X अंत

आदी X अनादी

आदर्श X अनादर्श

आधी X नंतर

आधार X निराधार

आंधळा X डोळस

आनंद X शोक, दुःख

आपुलकी X दुरावा

आमंत्रित X अगांतुक , आगंतुक

आयात X निर्यात

आरोहण X अवरोहण

आरंभ (प्रारंभ) X शेवट, अखेर, अंत

आला X गेला

आवक X जावक

आवड X नावड

आवडते X नावडते

आवश्यक X अनावश्यक

आशा X निराशा

आशीर्वाद X शाप

आसक्त X अनासक्त, विरक्त

आस्तिक X नास्तिक

आजादी X गुलामी

आळस X उत्साह

आळशी X कष्टाळू, उत्साही

आज्ञा X अवज्ञा

ओबडधोबड X गुळगुळीत

ओला X सुका

ओळख X अनोळख

विरुद्धार्थी शब्द मराठी

इकडे X तिकडे

इतके X तितके

इच्छा X अनिच्छा

इथे X तिथे

इथली X तिथली

इमान X बेइमान

इमानी X बेइमानी

इलाज X नाइलाज

इष्ट X अनिष्ट

उगवणे X मावळणे

उघडे X बंद

उच्च X नीच

उच्चारित X अनुच्चारित

उंच X ठेंगणा, बुटका

उचित X अनुचित

उजवा X डावा

उजेड X काळोख

उणे X दुणे , अधिक

उतरण X चढण

उत्तम X क्षुद्र

उत्तर X दक्षिण

उत्तेजन X विरोध

उत्कर्ष X अपकर्ष, व्हास, अधोगती

उतार X चढ

उताणे X उबडे

उताणा X पालथा

उत्तरायण X दक्ष्तिणायण

उत्पन्न X खर्च

उत्सुक X अनुत्सुक

उत्साह X निरुत्साह , अनुत्साह

उत्साही X निरुत्साही

उत्तीर्ण X अनुत्तीर्ण

उद्धट X नम्र , विनयशील

उदय X अस्त

उदार X कृपण, कंजूस, संकुचित

उदास X प्रसन्न

उदासवाणा X उल्हासित

उदघाटन X समारोप

उधळ्या X कंजूस

उधार X रोख

उन्नत X अवनत

उपकार X अपकार

उपमेय X अनुपमेय

उपस्थित X अनुपस्थित

उपद्रवी X निरुपद्रवी

उपयोगी, उपयुक्त X निरुपयोगी

उपदेश X बदसल्ला

उद्योगी X निरुद्योगी

उपाय X निरुपाय

उभी X बसलेली

उलट X सुलट

उशीरा (सावकाश) X लवकर

उष्ण तप्त X शीतल, थंड

उन X सावली

एक X अनेक</

ऐक्य X दुही, फूट

ऐटदार X केविलवाणा

ऐच्छिक X अनैच्छिक , अपरिहार्य

ऐलतीर X पैलतीर

ओळखी X अनोळखी

ओला X कोरडा , सुका

ओवळा X सोवळा

औरस X अनौरस

कर्कश X संजुल

कच्चा X पक्का

कठीण (अवघड) X सोपे, मऊ, कोमल, मृदू

कडू X गोड

कर्णमधुर X कर्णकटू

कबूल X नाकबूल

कमी X जास्त

कलंक X भूषण

कल्पित X अकल्पित

कल्याण X अकल्याण

कळस X पाया , पायरी

कळा X अवकळा

कंटाळा X उत्साह

काटकसर X उधळपट्टी

कायम X तात्पुरते

कायदेशीर X बेकायदेशीर

काळा X गोरा, पांढरा

काळोख X उजेड, प्रकाश

कौतुक X निंदा

किमान X कमान

कीर्ती X अपकीर्ती

कीव X राग

कुंठित X अकुंठित

कुशल X अकुशल

कष्टाळू X कामचोर

कोरडे X ओले

कोवळा (कोवळी) X जून, निबर

क्रूर X दयाळू

कृतज्ञ X कृतघ्न

कृपा X अवकृपा, रोष

कृश (बारीक) X स्थूल, लठ्ठ

See also समास व त्याचे प्रकार - मराठी व्याकरण

खर्चिक X कंजूस

खंडन X मंडन

खरा X खोटा

खरे X खोटे

खरेदी X विक्री

खात्री X संशय

खाली X वर

खोल X उथळ

खिन्न X प्रसन्न

खुळा X शहाणा

खूप (पुष्कळ) X थोडे, कमी

खोटी X खरी

गढूल X स्वच्छ

गडद , भडक , गहिरा X फिकट

गतकाळ X भविष्यकाळ

गंभीर (पोक्त) X पोरकट, अवखळ

गमन X आगमन

गम्य X अगम्य

गरम X थंड , गार

गरिबी X श्रीमंती

ग्रामीण X शहरी, नागरी

ग्राहक X विक्रेता

गुण X दोष, अवगुण

गुणी X अवगुणी

गुरू X शिष्य

गुप्त X उगड

गुळगुळीत X खडबडीत, खरबरीत

गोड X कडू

गोरा X काळा

गौण X मुख्य

घट्ट X ढिला, ढगळ

घटणे X वाढणे

चंचल X स्थिर

चपळ X मंद

चढ X उतार

चढणे X उतरणे

चवदार X बेचव

चांगले X वाईट

चिरंजीव X अल्पजीवी

चिरकाल X अल्पकाल

चूक X बिनचूक , बरोबर

चैन X बेचैन

चोर X साव

जगणे X मरणे

जड X हलके

जन्म X मृत्यू , मरण

जवाबदार X बेजवाबदार

जय, विजय X पराजय

जाणता X अजाणता

जलद, भराभर X हळू, सावकाश, हळूहळू

जवळ X दूर

जहाल X मवाळ

जागरूक X निष्काळजी

जागृत X निद्रिस्त

जागा X झोपलेला

जगणे X मरणे

जाणे X येणे

जास्त X कमी , थोडे

जिंकणे X हरणे

जिवंत X मृत , मेलेला

जीर्ण X मजबूत

जीवन X मरण

जोडणे X मोडणे

जुने X नवे

जोश X कंटाळा

ज्येष्ठ X कनिष्ठ

झोप X जाग

झोपडी X महाल

टंचाई X विपुलता

टिकाऊ X ठिसूळ

टणक X मऊ

टपोरे X बारिक

टवटवीत X निस्तेज

डावा X उजवा

डौलदार X बेढप

तर्क X वितर्क

तृप्त X अतृप्त

तप्त X थंड

तथ्य X मिथ्य

तरूण X वृद्ध

तळ X माथा

तहान X भूक

तुरळक X दाट

ताजे X शिळे

ताल X बेताल

तिरके X सरळ

तिरपा X सरळ

तीव्र X सौम्य , कोमल

तीक्ष्ण X बोथट

तेजस्वी (लखलखीत) X निस्तेज

तेजी X मंदी

तोड X बिनतोड

थंड X गरम

थांग X अथांग

थोर X सान, लहान

थोरला X धाकटा

थोडे X जास्त

दया X राग

दयाळू X क्रूर, निर्दयी

दृश्य X अदृश्य

दाट , घनदाट X विरळ

दारिद्र्य X श्रीमंती

दिन X रात , रजनी

दिवस X रात्र

दीर्घ X हस्व

दीर्घकाळ X अल्पकाळ

दीर्घायुषी X अल्पायुषी

दुरुस्त X नादुरुस्त

दूर X जवळ , निकट

दूरवर X जवळपास

दुःख X सुख

देव X दैत्य , दानव , राक्षस

देश X विदेश

देशभक्त X देशद्रोही

दोषी X निर्दोषी

दोस्ती X वैर

दुष्काळ X सुकाळ

द्वेष X प्रेम

धनाढ्य X दरिद्री, गरीब

धनिक, धनवंत X निर्धन , गरीब

धर्म X अधर्म

धडधाकट X कमजोर

धीट X भित्रा

धूर्त X भोळा

धाडस X भित्रेपणा

धैर्यवान X भेकड, भित्रा

नम्रता X उद्धटपणा

नर X नारी

नवी X जुनी

न्याय X अन्याय

निद्रा X जागृती

निर्मळ X मळकट

निमंत्रित X आगंतुक

निंदा X स्तुती

निर्दयता X सदयता, सहृदयता

निर्बंध X मोकळीक

नियमित X अनियमित

निश्चय X अनिश्चय

निश्चीत X अनिश्चत

नियंत्रित X अनियंत्रित

निर्लज्ज X सलज्ज

निष्काम X सकाम

निर्जीव X सजीव

निर्भय X भयभीत

नीती X अनीती

नैसर्गिक X कृत्रिम

नोकर (सेवक) X मालक

नेहमी X क्वचित

नुकसान X फायदा

नेता X अनुयायी

न्याय X अन्याय

पगारी X बिनपगारी

परवानगी X बंदी, मनाई

पराक्रमी X भित्रा

पर्वा X बेपर्वा

पराजित X अपराजित

परिचित X अपरिचित

परिहार्य X अपरिहार्य

पवित्र X अपवित्र

पसंत X नापसंत

पहिला X शेवटचा

पलीकडे X अलीकडे

प्रकाश X अंधार

प्रगत X अप्रगत

प्रगती X अधोगती

प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष

प्रतिबंध X अप्रतिबंध

प्रतिष्ठा X अप्रतिष्ठा

प्रफुल्लित X सुकलेले

प्रशंसा X निंदा

प्रसन्न X खिन्न

प्रसरण X आकुंचन

प्रस्तुत X अप्रस्तुत

प्रसिद्ध X अप्रसिद्ध

प्रश्न X उत्तर

प्रत्यक्ष X अप्रत्यक्ष

प्रतिकार X सहकार

प्रमाण X अप्रमाण

प्रगती X अधोगती

पात्र X अपात्र

पाठिंबा X विरोध

पांढरा X काळा

पाप X पुण्य

पारदर्शक X अपारदर्शक

पायथा X माथा, शिखर

प्राचीन X अर्वाचीन

प्रामाणिक X अप्रामाणिक

प्रारंभ X अंत

पास X नापास

प्रिय X अप्रिय

पुढारलेले X मागासलेले

पुढील X मागील

पुढे (समोर) X मागे

पुण्यवान X पापी

पुरेसे X अपुरे

पुरोगामी X कर्मठ, सनातनी

पुष्कळ X थोडे

पूर्ण X अपूर्ण

पूर्णाक X अपूर्णांक

पूर्व X पश्चिम

पूर्वी X नंतर

प्रेम X द्वेष, राग, तिटकारा

प्रेमळ X रागीट

पोकळ X भरीव, भरलेला

पौर्णिमा X अमावस्या

फरक X साम्य

फायदा X तोटा

फार X कमी

फुलणे X कोमेजणे

फुकट X विकत

फिकट X गडद

बहुमान X अपमान

बरोबर X चूक

बरे X वाईट

बलाढ्य X कमजोर

बसणे X उठणे

बंधु X भगिनी

बंद X उघडा

बंधन X मुक्तता

बारीक X जाड

बाहेर X आत

बिघात X दुरुस्ती

बिंब X प्रतिबिंब

बिकट X सुगम, सुलभ, सोपे

बुद्धिमान (हुशार) X बुधिहीन

बेरीज X वजाबाकी

बेसावध X सावध

बेसूर X सुरेल

भद्र X अभद्र

See also [Chart + PDF] बाराखडी मराठी - Barakhadi in Marathi | marathi barakhadi in english | marathi barakhadi chart | marathi barakhadi pdf | मराठी बाराखडी चार्ट | barakhadi marathi

भरती X ओहोटी

भय X निर्भय

भरपूर X थोडे

भर X झीज

भरभर X सावकाश

भले X बुरे

भक्कम X कमकुवत

भसाडा X मंजुळ

भयंकर X सौम्य

भान X बेभाम

भाग्यवंत X दुर्भागी

कडवट भांडण X सलोखा

भाग्य X दुर्भाग्य

भूक X तहान

भूषण X दूषण

भेद X साम्य

महान X क्षुद्र

मधुर X कडवट

महाल X झोपडी

मऊ X टणक

मंद X प्रखर

मंगल X अमंगल

मंजुळ X कर्कश

मंजूर X नामंजूर

मतभेद X मतैक्य

मृत X जिवंत

मर्द X नामर्द

मनोरंजक X कंटाळवाणे

महात्मा X दुरात्मा

मान , मानसन्मान X अपमान

मान्य X अमान्य

माता X पिता

माय X बाप

मालक X नोकर

मान X अपमान

माया X द्वेष

माघारा X सामोरा

म्हातारा X तरुण

माहेर X सासर

मित्र X शत्रू

मैत्री X दुश्मनी

मित्रत्व X शत्रुत्व

मोठा X लहान

मोकळे X बंदिस्त

मौन X बडबड

मृत्यू X जीवन

मुका X बोलका

यश X अपयश

येथे X तेथे

येईल X जाईल

योग्य X अयोग्य

रणशूर X रणभीरू

रसाळ X नीरस

रसिक X अरसिक

रडू X हसू

रक्षक X मारक

राग X लोभ

राजा X प्रजा

राव X रंक

रिकामा X भरलेला

रूचकर X बेचव

रूपवान X कुरूप

रुची X अरुची

रुंद X अरुंद

रेखीव X ओबड धोबड, खडबडीत

रोगी X निरोगी

लहानपण X मोठेपण

लवकर X उशिरा

लवचिक X ताठर

लबाड X भोळा

लबाडी X प्रामाणिकपणा

लक्ष X दुर्लक्ष

लाडके X नावडते

लाजरा X निलाजरा

लाज X निर्लज्जपणा

लायक X नालायक

लांब X जवळ

लांबी X रुंदी

लोभ X निर्लोभ

लोक X परलोक

लौकिक X दुलौकिक

वरिष्ठ X कनिष्ठ

वर्णनीय X अवर्णनीय

वृद्ध X तरुण

व्यवस्थित X अव्यवस्थित

व्यवहार X अव्यवहार

वाकडे X सरळ

वापर X गैरवापर

वाजवी X गैरवाजवी

विकसित X अविकसित

विधायक X विघातक

विकास X हास

विकार X निर्विकार

विचार X अविचार

विजयी X पराभूत, पराजित

विनाशी X अविनाशी

विपुल X थोडे , थोडेसे , कमी , अल्प

विपुलता X कमतरता , तुटवडा

विभक्त X अविभक्त

वियोग , विरह X संयोग

विवाहित X अविवाहीत

विवेक X अविवेक

विरोध X संमती , मान्यता

विवाद X निर्विवाद

विद्यार्थी X शिक्षक

विश्वास X अविश्वास

विलंब X त्वरा

विशेष X सामान्य

विष X अमृत

विसरणे X आठवणे

विद्वान X अडाणी

वेगात X हळूहळू

वेगडे X सारखे

वैयक्तिक X सामुहिक, सार्वजनिक

व्यवस्थित X अव्यवस्थित

शत्रू X मित्र

शत्रुत्व X मैत्री

शहाणा X वेडा , मूर्ख

शहर X खेडे

शक्य X अशक्य

शंका X खात्री

शांती X अशांती

शांत X रागीट

शाप X वरदान, आशीर्वाद

श्वास X निश्वास

शाश्वत X अशाश्वत

शिकणे X शिकविणे

शिखर X पायथा

शिकारी X सावज

शिक्षा X शाबाशकी

शिस्त X बेशिस्त

शिष्ट X अशिष्ट, असभ्य

शीघ्र X मंद

शीतल X उष्ण

शुक्लपक्ष X कृष्णपक्ष

शुद्ध X अशुद्ध

श्रुत X अश्रुत

शुभ X अशुभ

शूर X भित्रा

शेंडा X बुड, मूळ

शेवट X सुरवात

श्रेष्ठ X कनिष्ठ

शोभिवंत X विशोभित

सकर्मक X अकर्मक

सकारण X अकारण

सकाळ X सायंकाळ, संध्याकाळ

सस्त X सौम्य

संघटन X विघटन

संघटित X असंघटित

सचेतन X अचेतन

सज्जन X दुर्जन

सजातीय X विजातीय

सजीव X निर्जीव

सत्कर्म X दुष्कर्म

सत्य X असत्य

संतुष्ट X असंतुष्ट

संतोष X असंतोष

सतेज X निस्तेज

सदय X निर्दय

सदाचार X दुराचार

सदाचारी X दुराचारी

सद्गती X दुर्गती

सद्गुण X दुर्गुण

सगुण X दुर्गुण

सदुपयोग X दुरुपयोग

सदोष X निर्दोष

सधन X निर्धन

सधवा X विधवा

सनातनी X सुधारक, पुरोगामी

सन्मार्ग X कुमार्ग

संन्यासी X संसारी

स्पष्ट X अस्पस्ट

संदिग्ध X असंदिग्ध

संपन्न X असंपन्न

सफल X विफल, असफल

सविकारी X अविकारी

सबळ, प्रबळ X दुर्बळ

संबंध X असंबंध

संभव X असंभव

सम X विषम, व्यस्त

समज X गैरसमज, नासमज

समता X विषमता

समान X असमान

समर्थ X असमर्थ

समाधान X असमाधान

स्मरण X विस्मरण

स्मृती X विस्मृती

सरळ X वाकडा

सलग X विलग, अलग

स्वर्ग X नर्क

स्वच्छ X अस्वच्छ , घाण

स्वतंत्र X परतंत्र

स्वदेश X परदेश

स्वस्थ X अस्वस्थ

स्वदेशी X परदेशी

स्वराज्य X परराज्य

सशक्त X अशक्त , दुर्बल

संशय X नि:संशय

सशस्त्र X निःशस्त्र

स्वस्त X महाग

सहकार X असहकार

सहकार्य X असहकार्य

सहज X मुद्दाम

सह्य X असह्य

सज्ञान X अज्ञान

साध्य X असाध्य

साधारण X असाधारण

साधार X निराधार

सार्थक X निरर्थक

सामान्य X असामान्य

सारखे X निराळे

सावकाश X पटकन

सावध X बेसावध

स्वातंत्र्य X पारतंत्र्य

स्वार्थी X निःस्वार्थी

स्वाधीन X पराधीन

स्वाभाविक X अस्वाभाविक

स्वावलंबी X परावलंबी

स्वामी X दास

स्वावलंबी X परावलंबी

साशंक X नि:शंक

साक्षर X निरक्षर

साक्षरता X निरक्षरता

स्वीकार X अव्हेर, धिक्कार

सुकर्म X दुष्कर्म,कुकर्म

सुकाळ X दुष्काळ

सुकीर्ती X दुष्कीर्ती

सुख X दुःख

सुखकारक X दुःखकारक

सुगम X दुर्गम

सुगंध X दुर्गंध

सुजन X दुर्जन

स्तुती X निंदा

सुदैवी X दुर्दैवी

सुदैव X दुर्दैव

सुंदर, देखणा (सुरूप) X कुरूप

सुपीक X नापीक, ओसाड, वैराण

सुप्रसिद्ध X कुप्रसिद्ध

See also मराठी व्याकरण - विरुद्धार्थी शब्द

सुबक X ओबडधोबड

सुबुद्धी X दुर्बुद्धी

सुबोध X दुर्बोध, गहन

सुर X असुर

सुरस X नीरस

सुरक्षित X असुरक्षित

सुरेल X बेसूर

सुलभ X दुर्लभ

सुव्यवस्था X गैरव्यवस्था, अव्यवस्था

सुविचार X कुविचार

सुशिक्षित X अशिक्षित

सुशोभित X विशोभित

सुसंगत X विसंगत, असंगत

सुसंस्कृत X असंस्कृत

सूर्योदय X सूर्यास्त

सोय X गैरसोय

सौंदर्य X कुरुपता

हळू X जलद

हजर X गैरहजर

हजर X गैरहजर

हलके X जड

हसू X रडू

हार X जीत

हिम्मत X भय

हिंसक X अहिंसक

हिंसा X अहिंसा

हिशेबी X बिनहिशेबी, बेहिशेबी

हितकारक X अहितकारक

हिरमुसलेला X उत्साही

हुशार X मठ्ठ

होकार (रुकार) X नकार

क्षय X वाढ

क्षणभंगुर X चिरकालीन

क्षुद्र X महत्तवपूर्ण

क्षमा X शिक्षा

कालिक × कालातीत

कृतज्ञ × कृतघ्न

मोद × खन्त

रनशूर × रनभीरु

रुचकर × बेचव,सपक,रुचीहीन

राव × रंक

लठ्ठ × कृश

वंद्य × निंद्य

शाश्वत × अशाश्वत,क्षणभंगूर

शंका × खात्री

उदय × अस्त

आदी × अनादी

किंकर,चाकर × मालक,धनी

मर्त्य × अमर

सकाम × निकाम

धुरीण × अनुयायी

रंक × राव,धनाढ्य

दीप्ती × अंधःकार

दुभती × भाकड

दैववाद × प्रयत्नवाद

तम,तिमिर × प्रकाश,उजेड

विनंती × ताकीद

जागृत × निद्रिस्त

तृप्त × अतृप्त

तजेलदार × कोमेजलेले

झकास × निकृष्ट

औत्सुक्य × औदासीन्य

आसक्ती × विरक्ती

औधत्य × नम्रता

कुकर्म × सत्कर्म

साव × चोर

अशांत × प्रशांत

दुष्ट × सुष्ट

सधवा × विधवा

सुलभ × दुर्लभ

सुवर्णयुग × तमोयुग

गद्य × पद्य

सक्षम × अक्षम

राजमार्ग × आडमार्ग

खोल × उथळ

आपुलकी × परकेपणा

आहेरे × नाहिरे

कुलटा × घरंदाज

कृपा × अवकृपा

प्रशंसा × कुचाळी

खम्बीर × डळमळीत

औरस × अनौरस

श्राव्य × अश्राव्य

नीटनेटका × गबाळयंत्री

इप्सित × अवांच्छित

उत्तेजन × खच्चीकरण

प्रसन्न × उद्विग्न

उल्लड × पोक्त

कृष्ण × धवल

अर्थ × अर्थहीन

अंतरंग × बहिरंग

इहलोक × परलोक

उदार × अनुदार

तन्मय × द्विधा

समदर्शी × पक्षपाती

कळस × पाया, पायरी

ओवळा × सोहळा

गच्च × सैल,विरळ

उपाय × निरुपाय

गतकाल × भविष्यकाळ

शंका × कुशंका

विवाद × निर्विवाद

वेध × निर्वेध

सुबोध × दुर्बोध

वियोग × संयोग,मिलन

सन्मार्ग × कुमार्ग

लौकिक × दुलौकीक

रुकार × नकार

ऐलतीर × पैलतीर

भोग × त्याग

आवक × जावक

हलकी × अवजड

कुचकामी × फलदाई

उदंड × कमी

स्वार्थ × परमार्थ

क्षम्य × अक्षम्य

संकुचित × व्यापक

श्रुत × अश्रुत

स्मृती × विस्मृती

सनातनी × सुधारक

सक्ती × खुषी

क्षेम × धोका

क्षर × अक्षर

स्वतंत्र × परतंत्र्य

स्वातंत्र्य × पारतंत्र्य

सुरस × नीरस

स्थूल × सूक्ष्म,कृश

पौर्वात्य × पाश्चात्य, पाश्चिमात्य

तारक × मारक

अवधान × अनावधान

अजस्त्र × चिमुकले

स्वीकार × अव्हेर

याचित × आयाचित

उत्कर्ष × अपकर्ष

कला × पांढरा, गोरा

नक्कल × अस्सल

गंभीर × अवखळ

प्रगती × अधोगती

उताणा × पालथा

उंच × ठेंगणा, बुटका,सखल

कोवळे × जून,राठ, निबर

अब्रू × बेअब्रू

उतार × चढाव

एकमत × दुमत

उन्नत × अवनत

FAQ

महागाई विरुद्धार्थी शब्द मराठी

खूप स्वस्त

विकास विरुद्धार्थी शब्द मराठी

निर्विकास , अविकास

अंतरंग विरुद्धार्थी शब्द मराठी

बाह्यरंग

प्राचीन विरुद्धार्थी शब्द मराठी

आधुनिक

Leave a Comment