सामान्य विज्ञान – शास्त्रीय उपकरणे व वापर – General Science

सामान्य विज्ञान – शास्त्रीय उपकरणे व वापर – General Science

सामान्य विज्ञान - शास्त्रीय उपकरणे व वापर - General Science

्टेथोस्कोप – हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता.

• सेस्मोग्राफ – भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता.

• फोटोमीटर – प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता.

• हायग्रोमीटर – हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोमीटर – द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण.

• हायड्रोफोन – पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे उपकरण.

• अ‍ॅमीटर – विद्युत प्रवाह मोजणारे उपकरण.

• अल्टीमीटर – समुद्रसपाटीपासूनची उंची मोजण्यासाठी विमानात वापरतात.

• अ‍ॅनिमोमीटर – वाऱ्याचा वेग व दाब मोजण्यासाठी.

• ऑडिओमीटर – ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी.

• बॅरोमीटर – हवेचा दाब मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• बॅरोग्राफ – हवेचा दाब अखंडपणे मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• मायक्रोस्कोप – सूक्ष्म वस्तू पाहण्यासाठीचे उपकरण.

• लॅक्टोमीटर – दुधाची सापेक्ष घनता मोजण्यासाठीचे उपकरण.

• स्फिग्मोमॅनोमीटर – रक्तदाब मोजण्याचे साधन.

See also General Science MCQ | सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे मराठी

Leave a Comment