1 to 100 in Marathi | 1 to 100 Numbers In Words in Marathi Language PDF

Marathi Numbers: Good day, everyone. We are going to translate 1 to 100 numerals into Marathi today and share with you the 1 to 100 Marathi alphabets. You can discover words for the Marathi numbers 1 to 100 in this list.

नमस्कार मित्रानो . आजच्या या लेखात आपण 1 ते १०० मराठी अंक शिकणार आहोत . 1 ते १०० अंक व त्याचे इंग्रजी व मराठी मध्ये भाषांतर आपणस दिले आहेत व pdf सुद्धा दिली आहे तरीही असेच सर्व अपडेट करिता फक्त – https://marathijobs.in

1 to 100 in Marathi :-

इंग्रजी 1-100देवनागरी 1-100मराठी 1-100 इंग्रजी 1-100
1एकOne
2दोनTwo
3तीनThree
4चारFour
5पाचFive
6सहाSix
7सातSeven
8आठEight
9नऊNine
10१०दहाTen
11११अकराEleven
12१२बाराTwelve
13१३तेराThirteen
14१४चौदाFourteen
15१५पंधराFifteen
16१६सोळाSixteen
17१७सतराSeventeen
18१८अठराEighteen
19१९एकोणीसNineteen
20२०वीसTwenty
21२१एकवीसTwenty One
22२२बावीसTwenty Two
23२३तेवीसTwenty Three
24२४चोवीसTwenty Four
25२५पंचवीसTwenty Five
26२६सहावीसTwenty Six
27२७सत्तावीसTwenty Seven
28२८अठ्ठावीसTwenty Eight
29२९एकोणतीसTwenty Nine
30३०तीसThirty
31३१एकतीसThirty One
32३२बत्तीसThirty Two
33३३तेहतीसThirty Three
34३४चौतीसThirty Four
35३५पस्तीसThirty Five
36३६छत्तीसThirty Six
37३७सदोतीसThirty Seven
38३८अडोतीसThirty Eight
39३९एकोणचाळीसThirty Nine
40४०चाळीसForty
41४१एक्केचाळीसForty One
42४२बेचाळीसForty Two
43४३त्रेचाळीसForty Three
44४४चौरेचाळीसForty Four
45४५पंचेचाळीसForty Five
46४६सेहचाळीसForty Six
47४७सत्तेचाळीसForty Seven
48४८अठ्ठेचाळीसForty Eight
49४९एकोणपन्नासForty Nine
50५०पन्नासFifty
51५१एकावन्नFifty One
52५२बाव्वन्नFifty Two
53५३त्रेपन्नFifty Three
54५४चौपन्नFifty Four
55५५पंचावन्नFifty Five
56५६छप्पनFifty Six
57५७सत्तावन्नFifty Seven
58५८अठ्ठावन्नFifty Eight
59५९एकोणसाठFifty Nine
60६०साठSixty
61६१एकसष्टSixty One
62६२बासष्टSixty Two
63६३त्रेसष्टSixty Three
64६४चौसष्टSixty Four
65६५पासष्टSixty Five
66६६सहासष्ठSixty Six
67६७सदुसष्टSixty Seven
68६८अडुसष्ठSixty Eight
69६९एकोणसत्तरSixty Nine
70७०सत्तरSeventy
71७१एकाहत्तरSeventy One
72७२बहात्तरSeventy Two
73७३त्र्याहत्तरSeventy Three
74७४चौरेहत्तरSeventy Four
75७५पंचाहत्तरSeventy Five
76शहात्तरSeventy Six
77७७सत्याहत्तरSeventy Seven
78७८अठ्ठेहत्तरSeventy Eight
79७९एकोणऐंशीSeventy Nine
80८०ऐंशीEighty
81८१एक्याऐंशीEighty One
82८२ब्याऐंशीEighty Two
83८३त्र्याऐंशीEighty Three
84८४चौरेऐंशीEighty Four
85८५पंच्याऐशीEighty Five
86८६सह्यांशीEighty Six
87८७सत्तेऐंशीEighty Seven
88८८अठ्ठ्याऐंशीEighty Eight
89८९एकोणनव्वदEighty Nine
90९०नव्वदNinety
91९१एक्याण्णवNinety One
92९२ब्याण्णवNinety Two
93९३त्र्याण्णवNinety Three
94९४चौऱ्याण्णवNinety Four
95९५पंच्याण्णवNinety Five
96९६शह्याण्णवNinety Six
97९७सत्त्याण्णवNinety Seven
98९८अठ्ठ्याण्णवNinety Eight
99९९नव्व्याण्णवNinety Nine
100१००शंभरHundred
1 to 100 in Marathi

1 to 10 in Marathi :-

इंग्रजी 1-10देवनागरी 1-10मराठी 1-10 संख्या अक्षरातइंग्रजी 1-10 संख्या अक्षरात
1एकOne
2दोनTwo
3तीनThree
4चारFour
5पाचFive
6सहाSix
7सातSeven
8आठEight
9नऊNine
10१०दहाTen
1 to 10 in Marathi

11 to 20 in Marathi :-

11११अकराEleven
12१२बाराTwelve
13१३तेराThirteen
14१४चौदाFourteen
15१५पंधराFifteen
16१६सोळाSixteen
17१७सतराSeventeen
18१८अठराEighteen
19१९एकोणीसNineteen
20२०वीसTwenty
11 to 20 in Marathi

21 to 30 in Marathi :-

21२१एकवीसTwenty One
22२२बावीसTwenty Two
23२३तेवीसTwenty Three
24२४चोवीसTwenty Four
25२५पंचवीसTwenty Five
26२६सहावीसTwenty Six
27२७सत्तावीसTwenty Seven
28२८अठ्ठावीसTwenty Eight
29२९एकोणतीसTwenty Nine
30३०तीसThirty
21 to 30 in Marathi

31 to 40 in Marathi :-

31३१एकतीसThirty One
32३२बत्तीसThirty Two
33३३तेहतीसThirty Three
34३४चौतीसThirty Four
35३५पस्तीसThirty Five
36३६छत्तीसThirty Six
37३७सदोतीसThirty Seven
38३८अडोतीसThirty Eight
39३९एकोणचाळीसThirty Nine
40४०चाळीसForty
31 to 40 in Marathi

41 to 50 in Marathi :-

41४१एक्केचाळीसForty One
42४२बेचाळीसForty Two
43४३त्रेचाळीसForty Three
44४४चौरेचाळीसForty Four
45४५पंचेचाळीसForty Five
46४६सेहचाळीसForty Six
47४७सत्तेचाळीसForty Seven
48४८अठ्ठेचाळीसForty Eight
49४९एकोणपन्नासForty Nine
50५०पन्नासFifty
41 to 50 in Marathi

51 to 60 in Marathi :-

51५१एकावन्नFifty One
52५२बाव्वन्नFifty Two
53५३त्रेपन्नFifty Three
54५४चौपन्नFifty Four
55५५पंचावन्नFifty Five
56५६छप्पनFifty Six
57५७सत्तावन्नFifty Seven
58५८अठ्ठावन्नFifty Eight
59५९एकोणसाठFifty Nine
60६०साठSixty
51 to 60 in Marathi

61 to 70 in Marathi :-

61६१एकसष्टSixty One
62६२बासष्टSixty Two
63६३त्रेसष्टSixty Three
64६४चौसष्टSixty Four
65६५पासष्टSixty Five
66६६सहासष्ठSixty Six
67६७सदुसष्टSixty Seven
68६८अडुसष्ठSixty Eight
69६९एकोणसत्तरSixty Nine
70७०सत्तरSeventy
61 to 70 in Marathi :-

71 to 80 in Marathi :-

81८१एक्याऐंशीEighty One
82८२ब्याऐंशीEighty Two
83८३त्र्याऐंशीEighty Three
84८४चौरेऐंशीEighty Four
85८५पंच्याऐशीEighty Five
86८६सह्यांशीEighty Six
87८७सत्तेऐंशीEighty Seven
88८८अठ्ठ्याऐंशीEighty Eight
89८९एकोणनव्वदEighty Nine
90९०नव्वदNinety
71 to 80 in Marathi

81 to 90 in Marathi :-

81८१एक्याऐंशीEighty One
82८२ब्याऐंशीEighty Two
83८३त्र्याऐंशीEighty Three
84८४चौरेऐंशीEighty Four
85८५पंच्याऐशीEighty Five
86८६सह्यांशीEighty Six
87८७सत्तेऐंशीEighty Seven
88८८अठ्ठ्याऐंशीEighty Eight
89८९एकोणनव्वदEighty Nine
90९०नव्वदNinety
81 to 90 in Marathi

91 to 100 in Marathi :-

91९१एक्याण्णवNinety One
92९२ब्याण्णवNinety Two
93९३त्र्याण्णवNinety Three
94९४चौऱ्याण्णवNinety Four
95९५पंच्याण्णवNinety Five
96९६शह्याण्णवNinety Six
97९७सत्त्याण्णवNinety Seven
98९८अठ्ठ्याण्णवNinety Eight
99९९नव्व्याण्णवNinety Nine
100१००शंभरHundred

1 to 100 in Marathi 1 to 100 Numbers In Words in Marathi Language PDF

Conclusion :-

अशा पद्धतीने आपणास आम्ही 1 to 100 in Marathi मध्ये इंग्रजी मध्ये अक्षरात तेच pdf स्वरुपात उपलब्ध करून दिले .

See also TCS पॅटर्न नुसार तलाठी भरती साठी सराव परीक्षा प्रश्न संच भाग 7

Leave a Comment