51 to 100 number names in marathi

51 to 100 number names in marathi : एक्कावन्न ते शंभर मराठी मध्ये येथे उपलब्ध करून देत आहोत .

51 to 100 number names in marathi

51 to 100 number names in marathi

Number in EnglishNumber in Marathi51 to 100 number names in marathi
51५१एक्कावन्न
52५२बावन्न
53५३त्रेपन्न
54५४चोपन्न
55५५पंचावन्न
56५६छ्पन्न
57५७सत्तावन्न
58५८अठ्ठावन्न
59५९एकोणसाठ
60६०साठ
61६१एकसष्ट
62६२बासष्ट
63६३त्रेसष्ट
64६४चौसष्ट
65६५पासष्ट
66६६सहासष्ट
67६७सदुसष्ट
68६८अडुसष्ट
69६९एकोणसत्तर
70७०सत्तर
71७१एक्काहत्तर
72७२बाहत्तर
73७३त्र्याहत्तर
74७४चौर्‍याहत्तर
75७५पंच्याहत्तर
76७६शहात्तर
77७७सत्त्याहत्तर
78७८अठ्याहत्तर
79७९एकोणऐंशी
80८०ऐंशी
81८१एक्याऐंशी
82८२ब्याऐंशी
83८३त्र्याऐंशी
84८४चौर्‍याऐंशी
85८५पंच्याऐंशी
86शहाऐंशी
87८७सत्त्याऐंशी
88८८अठ्याऐंशी
89८९एकोणनव्वद
90९०नव्वद
91९१एक्याण्णव
92९२ब्याण्णव
93९३त्र्याण्णव
94९४चौर्‍याण्णव
95९५पंच्याण्णव
96९६शहाण्णव
97९७सत्त्याण्णव
98९८अठ्ठ्याण्णव
99९९नव्याण्णव
100१००शंभर
51 to 100 number names in marathi
See also SSC CGL भरती - SSC CGL Recruitment 2022

Leave a Comment