Maharashtra police ranks list in Marathi – महाराष्ट्र पोलीस रॅंक पहा

Maharashtra police ranks list in Marathi – महाराष्ट्र पोलीस पोलीस रॅंक लिस्ट यादी देत आहे फोटो सहित पहा .

Maharashtra police ranks list in Marathi – महाराष्ट्र पोलीस रॅंक पहा

पोलीस रॅंक लिस्ट पोलीस शिपाई ते पोलीस आयुक्त

DesignationShort FormRankInsignia
पोलीस आयुक्तपो.आपोलीस महासंचालक / अप्पर पोलीस महासंचालक2
विशेष पोलिस आयुक्तवि. पो.आअप्पर पोलीस महासंचालक2
सह पोलीस आयुक्तसह पो.आविशेष पोलीस महानिरीक्षक3
अपर पोलीस आयुक्तअ.पो.आपोलीस उप महानिरीक्षक4
पोलीस उप आयुक्तपो.उ.आपोलीस अधिक्षक (निवड श्रेणी)5
पोलीस उप आयुक्तपो.उ.आपोलीस अधिक्षक (कनिष्ठ व्यवस्थापन श्रेणी)6
पोलीस उप आयुक्तपो.उ.आ.अपर पोलीस अधिक्षक (१० वर्षांपेक्षा कमी सेवा)7
पोलीस उप आयुक्तपो.उ.आअपर पोलीस अधिक्षक (राज्य पोलिस सेवा)8
सहाय्यक पोलीस आयुक्तस.पो.आपोलीस उप अधिक्षक9
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक/पोलीस निरीक्षकव. पो. नि/ पो. निपोलीस निरीक्षक10
सहाय्यक पोलीस निरीक्षकस.पो.निसहाय्यक पोलीस निरीक्षक11
पोलीस उप निरीक्षकपो. उ. नि.पोलीस उप निरीक्षक12
सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकस. पो. उ. नि.सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक13
पोलीस हवालदारपो.हपोलीस हवालदार14
पोलीस नाईकपो.नापोलीस नाईक15
पोलीस शिपाईपो.शि.पोलीस शिपाई19
Maharashtra police ranks list in Marathi
See also Full Marathi Barakhadi in English - मराठी बाराखडी इंग्लिश मध्ये

Leave a Comment