MIDC Act 1961 Pdf महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961

MIDC Act 1961 Pdf महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 :

MIDC Act 1961 Pdf महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961
PDF NameMIDC Act 1961 | महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 PDF
No. of Pages38
PDF Size0.18 MB
LanguageMarathi
CategoryGovernment
Sourcedrive.google.com
Download LinkAvailable ✔
Downloads233

MIDC Act 1961

Maharashtra Industrial Development Rules 1962 Maharashtra Industrial Development Act 1961, MIDC act 1961 in pdf free download In Marathi.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 MIDC Act 1961 PDF
‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961’ या अधिनियमास 28 फेब्रुवारी 1962 रोजी राष्ट्रपतींचे अनुमती मिळाली; ही अनुमती महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार दिनांक 1 मार्च 1962 मध्ये प्रथम प्रकाशित झाली.
प्रकरण-1
प्रारंभिक
प्रकरण – 2
महामंडळाची स्थापना आणि रचना
प्रकरण – 3
महामंडळाची कामे आणि अधिकार
प्रकरण – 4
वित्तव्यवस्था, लेखा व लेखा परीक्षण
प्रकरण – 5
सरकारी जागा काढून टाकण्याबाबत अधिनियम हा महामंडळाच्या जागांना लागू करणे व भाडे नियंत्रण अधिनियम त्यात लागू न होणे.
प्रकरण – 6
औद्योगिक क्षेत्रातील वापरात नसलेल्या अतिरिक्त जमिनी
प्रकरण – 7
अनुपुरक आणि किरकोळ तरतुदी
प्रकरण – 1 प्रारंभिक
कलम 1 – संक्षिप्त नाव व्याप्ती व प्रारंभ –
कलम 2 – व्याख्या
प्रकरण – 2 – महामंडळाची स्थापना आणि रचना
कलम 3 – महामंडळाची स्थापना करणे आणि त्याचे कायद्याने संस्थापन करणे.
कलम 4 – महामंडळाची रचना
कलम 5 – सदस्य होण्यासाठी अनर्हताकलम 3 महामंडळाची स्थापना करणे आणि त्याचे कायद्याने संस्थापन करणे.
कलम 4 – महामंडळाची रचना
कलम 5 – सदस्य होण्यासाठी अनर्हता
कलम 6 – पदावधी व सदस्यांच्या सेवेच्या शर्ती
कलम 7 – महामंडळाच्या सभा कलम आठ सदस्य म्हणून राहण्याचे बंद होणे
कलम 9 – रिकाम्या जागा कशा भराव्यात
कलम 10 – सदस्यांची तात्पुरती अनुपस्थिती
कलम 11 – कामकाज निर्दोष व विधिग्राह्य म्हणून गृहीत धरणे
कलम 12 – महामंडळाच्या अधिकारी व कर्मचारी
कलम 13 – महामंडळाने विवक्षित कर्मचारीवर्ग सामावून घेणे व हा अधिनियम लागू असलेल्या बाबींच्या संबंधातील राज्यशासनाची आबंधने स्वतःकडे घेणे
प्रकरण – 3 महामंडळाची कामे आणि अधिकार
कलम 14 – कामे
कलम 15 – महामंडळाचे सर्वसाधारण अधिकार
कलम 16 – महामंडळाच्या आदेशांचे आणि दस्तऐवजांचे अधिप्रमाणन
कलम 17 – सेवा आकार बसविण्याचा अधिकार
कलम 18 – राज्य शासनाने निर्देश देणे
प्रकरण – 4 वित्तव्यवस्था, लेखा व लेखा परीक्षण
कलम 19 – महामंडळाच्या मत्तेचे उपयोजन
कलम 20 – महामंडळाचा निधी
कलम 21 – महामंडळाला अनुदाने अर्थसहाय्य कर्ज व आगाऊ रक्कम देणे
कलम 22 – महामंडळाचा कर्ज काढण्याचा अधिकार
कलम 23 – अनामत रकमा
कलम 24 – राखीव व इतर निधी
कलम 25 – निधीतून रकमा खर्च करणे
कलम 26 – अर्थसंकल्प आणि कामाचे कार्यक्रम विषयक पत्रक
कलम 27 – लेखे व लेखापरीक्षण
कलम 28 – समवर्ती व विशेष लेखापरीक्षा
प्रकरण – 5 सरकारी जागा काढून टाकण्याबाबत अधिनियम हा महामंडळाच्या जागांना लागू करणे व भाडे नियंत्रण अधिनियम त्यात लागू न होणे.(MIDC act 1961)
कलम 29 – महामंडळाच्या जागांना मुंबईचा सरकारी जागा अधिनियम 1955 लागू असणे

See also Maratha Arakshan New GR - मराठा आरक्षण नवीन GR शासन निर्णय सगे सोयरे

Download – Link

Leave a Comment