MPSC 2021 IMP MCQ // COMBINED EXAM 2021

MPSC 2021 IMP MCQ // COMBINED EXAM 2021

MPSC 2021 IMP MCQ // COMBINED EXAM 2021


१) संशोधकाने संशोधन विषयाची निवड प्रामुख्याने कोणत्या बाबीवर करावी?


अ) समस्येची समर्पकता √
ब) उपलब्ध निधी
क) मार्गदर्शकाचे मत
ड) ग्रंथांच्या उपलब्धतेवर

२)………… संशोधन अभ्यासासाठी परिकल्पना आवश्यक असेलच असे नाही ?


अ) प्रमाणभूत
ब) सहसंबंधात्मक
क) प्रयोगात्मक
ड) ऐतिहासिक√

३) संशोधन लेखाच्या सुरुवातीस काय लिहिणे अपेक्षित आहे?


अ) संक्षेप
ब) सारांश√
क) उद्दिष्टे
ड) प्रस्तावना

४).घटना शास्त्रीय संशोधनाला कोणते संशोधन म्हणतात?


अ) रुपविवेचनवादी √
ब) लोकपद्धती शास्त्र
क) स्वाभाविक निरीक्षण
क) आशय विश्लेषण

५). एखाद्या महाविद्यालयाचे दर्जा ठरविण्यासाठी संशोधनात कोणते साधन वापरावे लागेल ?


अ) विद्यार्थी मुलाखत
ब) निरीक्षण
क) पदनिश्चयन श्रेणी
ड) वरील सर्व√

६). संशोधन संदर्भ लेखनात एकापाठोपाठ संदर्भ आल्यास काय लिहावे?


अ ) उनि
ब) मागील प्रमाणे
क) ता.क
ड) तत्रैव√

७). संदर्भ नोंदविण्याचे नियमावलीस काय म्हणतात?


अ)Bibliography √
ब) MLA style
क) Style Guide
ड) ibid

८). संशोधनातील सिद्धांतासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे?


अ) परिकल्पना
ब) गृहीतके
क) समस्येचे स्पष्टीकरण
ड) सामान्यीकरण√

९). संशोधनात पडताळा सूचीचा वापर करण्याचे उद्देश पुढीलपैकी कोणता आहे ?


अ) गुण तपासणी
ब) दर्जा तपासणी
क) क्रमांकन ठरविणे
ड) अस्तित्व तपासणे√

१०) समस्यात्मक बालकांच्या शैक्षणिक प्रगतीमधील अडचणी अभ्यासण्यासाठी कोणत्या संशोधन पद्धतीचा उपयोग होतो?


अ) सर्वेक्षण
ब) प्रायोगिक
क) वांशिक
ड) व्यक्ती अभ्यास√

११.महात्मा फुलेंचे स्त्री शिक्षणातील योगदान हा ———- संशोधनाचा विषय आहे.


1.उपयोजित
2.सर्वेक्षण
3.ऐतिहासिक √
4.प्रायोगिक

१२. लेखकाचा लेखन हेतू ऐतिहासिक संशोधनाच्या…..…… मीमांसेद्वारे तपासला. जातो.


1.आंतरिक √
2. बाह्य
3.आंतरिक व बाह्य
4. सर्वस्पर्शी

१३. अनियंत्रित निरीक्षण……….. संशोधनाचे वैशिष्ट्य असते.
1. ऐतिहासिक व प्रायोगिक 2.प्रायोगिक व सर्वेक्षण
3.सर्वेक्षण व ऐतिहासिक √
4.मूलभूत व ऐतिहासिक

१४. वर्तमान कालीन घटनांचे वर्णन स्पष्टीकरण कोणत्या संशोधनात केले जाते.


1. प्रायोगिक
2.ऐतिहासिक
3.सर्वेक्षण √
4.उपयोजित

१५. भारत सरकार कडून होणारे जनगणना सर्वेक्षण हे…….. या प्रकारात येते.
1.गोपनीय सर्वेक्षण
2. गुणात्मक सर्वेक्षण
3.नमुना सर्वेक्षण
4.नियमित सर्वेक्षण√

१६.वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या वाचन सवयींचा अभ्यास हा ……..संशोधनाचा विषय आहे.


1. प्रायोगिक
2. मूलभूत
3. सर्वेक्षण √
4.ऐतिहासिक

१७. व्यक्तीस क्रमवार चित्रांची मालिका दाखवून त्यावर कथा लिहिण्यास प्रेरित करणे हे खालील पैकी कोणत्या प्रक्षेपण तंत्रात समाविष्ट आहे?


1.प्रसंगात्मक अर्थबोध चाचणी√
2.बाहुली खेळ चाचणी
3. रोशार्क शाईचे डाग चाचणी
4.किकर्ट चाचणी

*१८. प्रायोगिक संशोधन पद्धतीत…… चलांना नियंत्रित करणे शक्य नसते.*


1. स्वतंत्र
2.बाह्य √
3.आश्रयी
4. नियंत्रित

*१९. खालीलपैकी कोणत्या प्रायोगिक अभिकल्पात केवळ एकाच स्वाधीन चलाची हाताळणी केली जाते?*


1.घटनात्मक अभिकल्प√

2.कार्यात्मक अभिकल्प
3.बहुघटक अभिकल्प

4.तुलनात्मक अभिकल्प

*२०. संशोधनाची अवगामी विचार पद्धती …….यांनी मांडली.*


1. प्लेटो
2. ॲरिस्टॉटल √
3.जॉन ड्युइ
4.रॉजर बेकन

*२१. वैज्ञानिक विचार पद्धती……… पद्धती म्हणून ओळखली जाते.*


1.समस्या निराकरण√
2.प्रायोगिक
3.स्वयंशोधन
4.तार्किक

See also महत्वाचे 30 प्रश्न - Mega Bharti Police Bharti Arogya Vibhag Bharti Van Vibhag Gramsewak MIDC ZP Exam 2020

Leave a Comment