WRD RESULT LINK – जलसंपदा विभाग निकाल 2023 -24

WRD RESULT LINK – जलसंपदा विभाग निकाल 2023 -24

19सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क )-अमरावती परिमंडळ निकाल
19.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
19.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
19.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट-क) निकालView
19.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
19.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
19.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
19.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
20सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – छत्रपती संभाजीनगर निकाल
20.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
20.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
20.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट क) निकालView
20.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
20.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
20.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
20.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
21सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सातारा परिमंडळ निकाल
21.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
21.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
21.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट क) निकालView
21.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
21.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
21.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
21.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
22सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – नागपूर परिमंडळ निकाल
22.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
22.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
22.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
22.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
22.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
22.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
23सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – नाशिक परिमंडळ निकाल
23.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) -वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
23.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट-क) निकालView
23.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
23.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – भू वैज्ञानिक सहाय्यक (गट-क) निकालView
23.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
23.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट क) निकालView
23.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
23.8सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट-क) निकालView
23.9सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
23.10सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
23.11सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
24सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – पुणे परिमंडळ निकाल
24.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) -वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
24.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक (गट-क) निकालView
24.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
24.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
24.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट क) निकालView
24.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
24.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – प्रयोगशाळा सहाय्यक (गट-क) निकालView
24.8सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
24.9सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
24.10सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView
24.11सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक (गट-क) निकालView
25सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – ठाणे परिमंडळ निकाल
25.1सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-ब (अराजपत्रित) निकालView
25.2सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – आरेखक (गट क) निकालView
25.3सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक आरेखक (गट क) निकालView
25.4सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (गट-क) निकालView
25.5सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – अनुरेखक (गट-क) निकालView
25.6सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – दप्तर कारकुन / मोजणीदार / कालवा निरीक्षक (गट-क) निकालView
25.7सरळसेवा भरती सन २०२३ (गट ब (अराजपत्रित) व गट क ) – सहाय्यक भांडारपाल (गट-क) निकालView

https://wrd.maharashtra.gov.in/Site/1521/DIRECT-RECRUITMENT-YEAR-2023

See also महानगरपालिकेची मेगापद भरती करिता पुढील महिन्यात अर्ज प्रक्रिया

Leave a Comment